Jdi na obsah Jdi na menu

Domovní řád

Domovní řád

Společenství vlastníků pro dům Tolstého 1301/29, Ústí nad Labem

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Domovní řád (dále jen „DŘ“) Společenství vlastníků pro dům Tolstého 1301/29, Ústí nad Labem (dále jen SVJ) upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu. Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou uvedeny ve Stanovách SVJ a tomto DŘ. Pro vztahy neřešené v těchto základních dokumentech platí příslušné zákony v aktuálně platném znění.

2. Ustanovení DŘ jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky. Pokud se tedy v DŘ hovoří o vlastníku jednotky má se za to, že vlastník jednotky zajistí dodržování všech ustanovení DŘ u osob, které byt užívají po dohodě s vlastníkem bytu.

3. DŘ má přispět k tomu, aby byl objekt řádně užíván, udržován na požadované úrovni, aby bylo zabráněno jeho poškozování a znehodnocování. Dodržováním zásad tímto DŘ vyhlášených je možno předcházet škodám, zajistit bezpečnost při užívání domu, a snižovat náklady při údržbě a opravách.

4. DŘ vychází se z dobrých mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a napětím v sousedských vztazích. Z tohoto důvodu je dodržování v rozsahu od povinnosti ze zákona až po dodržování vyplývající ze slušného chování a vzájemné lidské ohleduplnosti SVJ důsledně vyžadováno a porušování těchto pravidel podléhá postihům, které budou kategoricky uplatňovány.

Čl. 2

Užívání jednotek a společných prostor

1. Jednotkou se rozumí samostatná jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody, plynoměrem a elektroměrem. Součástí jednotky jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (potrubní rozvody vody a plynu, ústředního topení, elektro-instalace), kromě stoupacích vedení až po uzavírací ventily a kromě hlavního potrubí odpadu. Součástí jednotky je dále sklep příslušející k dané jednotce.

2. Společnými prostorami se rozumí části budovy ve společném spoluvlastnictví určené pro společné užívání, a to zejména základy, nosné zdi, vchody, schodiště, chodby, výtahy, střecha, hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové sítě, sušení prádla, další místnosti bez konkrétního označení a chodba mezi sklepy.

3. Každý uživatel jednotky je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Je povinen udržovat svou jednotku na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas její potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele jednotek v jejich užívacích právech a oprávněných zájmech.

4. Uživatel jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích. Bez souhlasu Výboru SVJ a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.).

5. Vlastník jednotky, který poskytne svou jednotku do pronájmu nebo ji přenechá k dočasnému užívání třetím osobám, je odpovědný za to, že tyto osoby budou dodržovat zákony, Stanovy a domovní řád v celém rozsahu. Současně oznámí výboru počet osob, které budou takto jednotku užívat, aby bylo možno stanovit kalkulační klíč pro rozpočet společných nákladů. Pokud by osoby užívající jednotku nerespektovaly zásady stanovené tímto domovním řádem anebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výbor právo vlastníka vyzvat jak k úhradě případně vzniklých škod, tak i k ukončení takového nájemního vztahu.

6. Vlastník jednotky, který sám v domě nebydlí (buď jednotku pronajímá, anebo ji navštěvuje pouze krátkodobě), je povinen oznámit výboru svou korespondenční adresu nebo jiný způsob kontaktu za účelem doručování nutných informací, pozvánek event. zjišťování stanovisek nebo rozhodnutí přijímaných per rollam. Za takto vzniklé zvýšené náklady (poštovné, telekomunikační poplatky apod.) je výbor oprávněn účtovat přiměřený paušální poplatek.

7. Vlastník jednotky a nájemce pronajatého společného prostoru je povinen užívat jednotku, pronajatý společný prostor a zařízení domu řádně a podle jejich určení. Řádně používat služeb spojených s bydlením a zachovávat všechny předpisy o užívání jednotek a společných prostor. Je povinen zachovat zásady občanského soužití a ustanovení tohoto DŘ a spoluvytvářet podmínky, zaručující všem obyvatelům domu nerušené užívání jednotek, společných prostor a zařízení domu. Je dále povinen se seznámit se s požární a poplachovou směrnicí a touto se řídit.

8. Uživatel jednotky je povinen oznámit předem provedení stavebních úprav v bytě, Výboru SVJ a pokud to vyžaduje stavební zákon i souhlas stavebního úřadu. Bez jejich vyjádření a povolení nelze tyto úpravy ani jiné podstatné změny provést a to ani na svůj náklad. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového a jiného vedení, odstraňování a vyměňování radiátorů ÚT, zazdívání nebo prorážení okenních a dveřních otvorů, odstraňování nebo zřizování příček, propojení bytů ap. Je-li podle zvláštních předpisů k takové úpravě nebo změně zapotřebí souhlasu jiného orgánu nebo organizace, musí si vyžádat též souhlas tohoto orgánu nebo této organizace. Nelze měnit barevný vzhled fasád, nátěr oken, lodžií apod.

9. Zřizovat a upravovat individuální televizní, rozhlasové a internetové antény, včetně antén pro příjem satelitního vysílání, lze jen po předchozím souhlasu Výboru, jako zástupce SVJ a za podmínek dohodnutých. Musí být respektovány obecně závazné předpisy a normy. Antény, které byly instalovány bez souhlasu Výboru SVJ nebo při jejich montáži nebyly dodrženy stanovené podmínky, musí být odstraněny na náklad toho, kdo je bez souhlasu instaloval. Vlastník (uživatel) individuální antény odpovídá, podle obecných předpisů, za škodu způsobenou domu při zřízení a užívání individuální antény, vč. nesplnění podmínek stanovených pro instalaci individuální antény na plášti domu.

10. Výbor SVJ může žádat, aby věci upravené uživatelem bytu bez jejich souhlasu byly uvedeny do původního stavu. Uživatel bytu a nebytového prostoru odpovídá za škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav.

11. SVJ je oprávněno provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě jen po dohodě s vlastníkem bytu. Vlastník bytu však musí provedení úprav nařízených kompetentním orgánem v obecném zájmu strpět a provedení nutných úprav vyplývajících z udržovacích povinností umožnit. V opačném případě je vlastník bytu odpovědný za případnou vzniklou škodu v důsledku toho, že požadovanou úpravu neumožnil.

12. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, nebo jde-li o obecný zájem, může dojít k situaci, kdy bude nutno zabránit škodám většího rozsahu. V takovém případě je Výbor SVJ oprávněn zajistit úřední otevření bytu, a to pokud je to možné za přítomnosti člena Výboru SVJ a Policie ČR. Musí při tom učinit taková opatření, aby byl co nejvíce chráněn majetek uživatele bytu.

13. Společné prostory a zařízení, jimiž se rozumějí všechny prostory a zařízení v domě, které nejsou na základě platné smlouvy nebo z titulu vlastnického práva oprávněně užívány jedním nebo více uživateli, užívají se jen k účelům, ke kterým byly určeny. Vchody, chodby, schodiště a jiné společné prostory se udržují volné.

14. Pokud není vyhrazena místnost a je to účelné a možné, vyhradí Výbor SVJ společnou místnost pro umístění kočárků a jízdních kol. Jinak se umísťují v bytech, event. k nim příslušných sklepech. V jiných společných prostorách není přípustné tyto předměty umísťovat.

15. Umísťování jakýchkoli předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných prostorách zásadně není dovoleno, zejména u hydrantů a na balkonech v mezipatrech.

16. Jestliže znečištění společných prostor domu vzniklo provozem (např. manipulací s materiálem, zbožím) hospodářské nebo jiné organizace, musí být odstraněno organizací, která znečištění zavinila, nebo z jejího provozu vzniklo.

17. Větrání bytů do vnitřních prostor domu je zakázáno, pokud k tomu nejsou tyto prostory určeny.

18. Ve společných prostorách domu je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Čl. 3

Zajištění pořádku a čistoty

1. Vlastníci bytů zajišťují, aby chodník před domem (pokud přísluší k domu a je v majetku SVJ) byl řádně a včas čištěn, tj. zbaven nečistoty, smetí, sněhu a při náledí posypán zdrsňujícím materiálem dle stanoveného rozpisu a konkrétních podmínek k tomu určených Výborem.

2. Pořádek a čistotu ve společných prostorách domu zajišťují uživatelé bytů v domě dle stanoveného týdenního rozpisu, pokud toto není zajištěno smluvně externím subjektem.

3. Jedná se zejména o tyto práce: mytí a stírání schodů a chodeb, udržování čistoty ve společných prostorách domu ve sklepě, mytí schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny, chodníků přilehlých k nemovitosti a cest vedoucích do ulice, ke vchodu do domu a ke společným prostorám a zařízení domu. Schody a chodby je nutno mýt podle potřeby, rozpisu a podmínek stanovených výborem samosprávy domu – správcem domu, vlhkým hadrem stírat a čistit včetně zábradlí, jakož i výtahové kabiny, nejméně jednou týdně nebo dle podmínek stanovených výborem samosprávy domu – správcem domu, čistit schody do sklepa, volné prostory ve sklepě, balkony v mezipatře, pokud nejsou vyhrazeny smluvně pro jednoho nebo více uživatelů.

4. Rozsah prací uvedených v bodě 3 může být usnesením Shromáždění rozšířen.

5. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených a to takovým způsobem, aby byla zachována čistota kolem. Nádoby na komunální odpad musí být umístěny na místě určeném a obvyklém, kde nezpůsobí hygienické a estetické závady a odkud je lze bez zvláštních potíží a časových ztrát vyvážet ke sběrným vozům. Nádoby na komunální odpad musí být plněny tak, aby po naplnění bylo možno víko nádoby uzavřít. Není dovoleno do sběrných nádob sypat suť, posekanou trávu a suroviny určené pro sběr. Jiné předměty, které není dovoleno do sběrných nádob umísťovat, musí odstranit na svůj náklad vlastník bytu. Sběrné nádoby musí být po vyprázdnění dány zpět na určené místo.

6. Zamykání domu se řídí rozhodnutím Výboru SVJ popř. Usnesením Shromáždění vlastníků.

7. Dohled na společná zařízení domu zajišťuje Výbor SVJ.

Čl. 4

Informační zařízení na domech

1. Vývěsky, nápisy a jiná informační / reklamní zařízení (neonové reklamy ap.) mohou být umístěny na domech a uvnitř domu jen se souhlasem Výboru SVJ popř. Souhlasem vyjádřeným v Usnesení Shromáždění vlastníků. Je-li k tomu potřeba podle zvláštních předpisů povolení kompetentního orgánu, musí být předem vyžádáno.

2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní je dosavadní uživatel a uvede svým nákladem vše do původního stavu.

3. Byty musí být opatřeny orientačními pořadovými čísly, stejně tak jednotlivá podlaží. Provedení zajišťuje Výbor SVJ.

4. Vlastníci jednotek jsou povinni u zvonků do bytů a na poštovních schránkách v místě k tomu určeném vyznačit své jméno a jméno případných podnájemníků/nájemníků.

5. Výbor SVJ umístí na viditelném místě informační desku, na které budou vlastníci bytů v domě informováni o všech důležitých sděleních a opatřeních týkajících se údržby a užívání bytů a poskytování služeb, užívání společných prostor a zařízení domu. O informační desku pečuje Výbor SVJ.

Čl. 5

Hlavní uzávěry v domě

1. K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům s jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorech, musí být zajištěn vždy volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určených k výhradnímu užívání uživateli bytu nebo provozních místností, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti uživatele bytu nebo příslušníků jeho domácnosti, nebo po skončení provozu v provozních místnostech. Dveře, za kterými jsou umístěny hlavní uzávěry vody, plynu atd. musí být řádně označeny tabulkou s touto informací.

2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu ap., musí zajistit, aby jejich uzavření a opětné otevření bylo uživatelům včas oznámeno. Tuto povinnost má Výbor SVJ v případě, kdy je přechodně uzavřen přívod teplé vody, nebo ustaven den k uzávěru vody k provádění drobných oprav uživatelů bytu.

Čl. 6

Klíče a jejich užívání

1. Každý uživatel při předání bytu má SVJ právo na dva klíče (dvě karty event. dva čipy) od hlavních vstupních dveří do domu a od bytu, popřípadě od výtahu, a na jeden klíč od každých dveří v bytě, jeden klíč od schránky. Případné další požadavky jsou řešeny ve spolupráci s Výborem SVJ a na náklady vlastníka.

2. Klíče od uzamykatelných společných prostor v domě, od místnosti, kde jsou uzávěry vodovodu, plynovodu, od stoupaček ÚT a od strojovny výtahu, jsou uloženy na místě k tomu určeném. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů, musí být uvedeno na nástěnce. O jejich umístění rozhoduje Výbor SVJ.

3. Po zániku práva na vlastnictví jednotky je původní vlastník povinen odevzdat novému vlastníku všechny klíče, které má k zámkům v domě a bytě, a to bez náhrady.

Čl. 7

Zamykání domu

1. Vlastníci jsou povinni zamykat vchody domu nejméně v době od 22,00 hodin do 06,00 hodin. SVJ může Usnesením Shromáždění vlastníků přijmout jiná opatření, například, že dům (vchod) bude trvale zamykán.

2. Musí však být zabezpečena taková technická a organizační opatření, aby nebylo bráněno např. donášce pošty, novin, úniku z domu v případě požáru či jiného nebezpečí nebo vstup jiným orgánům ve výkonu jejich povinností.

Čl. 8

Osvětlení společných prostor

1. Výbor SVJ zajistí osvětlení společných prostor, chodeb a vchodů s přihlédnutím k obecně platným normám vydaných pro osvětlení společných prostor domu tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob v domě se pohybujících.

2. Výbor SVJ zajistí nouzové osvětlení ve věžových domech pro případ poruchy.

Čl. 9

Používání sušáren

1. Společné sušárny se používají výhradně k účelu, ke kterému byly zřízeny. Není zde dovoleno uskladňovat předměty, či jiné věci uživatelů. Toto se netýká sušáren na jednotlivých podlažích v domě, kde je nutná dohoda, nebo souhlas uživatelů bytů daného podlaží. V době poklesu venkovní teploty pod bod mrazu nesmí být otevírána větrací okénka.

2. Užívá-li vlastník bytu k sušení prádla lodžie (balkón), je zapotřebí dbát na to, aby voda z prádla nestékala na fasádu a okna či lodžie (balkóny) v nižších podlažích.

Čl. 10

Okna a lodžie

1. Při pěstování květin na lodžiích (oknech) je třeba dbát na to, aby nádoby s květinami byly zajištěny proti pádu. Při jejich zalévání je nutné pečovat o to, aby voda nestékala po fasádě a oknech či lodžiích v nižších podlažích.

2. Veškeré věci odložené na oknech a lodžiích musí být zajištěny proti pádu. Je zakázáno vyhazovat jakékoliv předměty z oken a lodžií.

3. Je zakázáno rozdělávat oheň a grilovat na lodžiích, obtěžovat ostatní uživatele bytů jakýmkoliv kouřem (i cigaretovým) či pachy.

Čl. 11

Používání sklepu

1. Sklep musí být označen shodným číslem jako číslo bytu.

2. Jsou-li sklepní prostory odděleny od ostatních společných prostor samostatnými dveřmi, může Výbor SVJ určit, že dveře budou trvale uzamykány. V takovém případě musí předat každému uživateli klíč, aby měl do sklepa nerušený přístup.

3. Platí zde obecně závazné, právní, bezpečnostní a požární předpisy, zákaz skladování PHM, toxických látek, motorových olejů, motocyklů, motorových kol apod.

4. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě je zakázáno.

5. Dosáhne-li venkovní teplota bodu mrazu, musí být sklepní okna uzavřena.

Čl. 12

Držení domácích zvířat

1. Chovat nebo držet domácí zvířata je dovoleno jen tehdy, pokud je o ně řádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo jiné provozní závady a neohrožují-li bezpečnost ostatních uživatelů bytů, čistotu a klid v domě.

2. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domech, bezpečného a klidného občanského soužití je majitel domácího zvířete povinen zejména: a) opatřit psa náhubkem a vodítkem ve společných prostorách domu a jeho okolí b) dbát, aby domácí zvířata jinak neznečišťovala společné prostory, jakož i venkovní okolí domu. Dojde-li ke znečištění, je majitel povinen neprodleně znečištění odstranit. c) zamezit volnému pobíhání zvířat a rušení hlasovými projevy zvířete d) důsledně dbát základních pravidel hygieny a čistoty, ochrany zdraví a bezpečnosti spolubydlících a pečovat, aby držení domácích zvířat nedávalo podnět k narušení občanského soužití a dobrých mravů v domě.

Čl. 13

Klid v domě

1. Vlastníci bytu jsou povinni učinit taková vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami a ani osoby, které s nimi bydlí, eventuálně jsou-li na návštěvě, neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

2. Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního klidu v pracovní dny, to je od 22.00 do 07.00 hodin, v sobotu, neděli a o svátcích do 08.00 hodin bylo zabráněno jakémukoliv hluku a byl omezen provoz výtahu. V uvedené době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a vykonávat jakoukoliv činnost, která působí hluk (např. bouchání dveří). Je dále třeba ztlumit rozhlasové a televizní přijímače – poslech reprodukovaného slova a hudby, aby jejich provozování nerušilo ostatní uživatele. Vzhledem ke směnnosti některých uživatelů je třeba zohlednit právo na odpočinek těchto uživatelů i ve dne.

3. O nedělích a svátcích není dovoleno provádět v bytech jakékoliv řemeslné práce, které narušují právo na odpočinek ostatních vlastníku bytů. 4. Vlastníci bytu jsou rovněž povinni zajistit odrušení svých el. spotřebičů a přístrojů, pokud jejich provoz působí závady v příjmu rozhlasových a televizních přijímačů.

Čl. 14

Sankční opatření

1. Výše sankčního opatření za porušení povinností daných zákonem, Stanovami a DŘ se stanoví dle přílohy Sazebník sankcí – smluvních pokut.

2. Rozhodnutí o udělení sankce je vlastníkovi jednotky oznámeno písemně se zdůvodněním. Za provedení odpovídá Výbor SVJ.

3. Pokud vlastník jednotky s uloženou sankcí nesouhlasí podá do 14 dní od doručení rozhodnutí o sankci odvolání k Shromáždění vlastníků. Svoje odvolání předá písemně členů Výboru SVJ.

4. Pokud se vlastník jednotky proti uložené sankci neodvolá podle čl.14, bod 3. má se za to, že s uloženou sankcí vyjádřil souhlas a má povinnost uvedenou sankci zaplatit dle instrukcí Výboru SVJ.

5. Výbor SVJ projedná všechny námitky proti uděleným sankcím na nejbližším Shromáždění vlastníků. O výsledku projednání na Shromáždění vlastníků bude vlastník jednotky, kterému byla sankce udělena a který se odvolal, písemně vyrozuměn společně s instrukcemi jak a v jakém termínu tuto sankci uhradit.

ČL 15

Společná a závěrečná ustanovení

1. Dojde-li ke sporu ve vztazích upravených tímto DŘ, bude je řešit příslušný orgán SVJ, pokud není stanovena příslušnost soudu nebo jiného orgánu podle zvláštních předpisů.

2. Zaviněné porušení povinností stanovených tímto DŘ, pokud se tímto ruší veřejný pořádek, soužití uživatelů, posuzuje se jako přestupek ve smyslu zákona č.200/1990 Sb. v platném znění, případně příslušných právních norem (Trestní zákon apod.).

3. Výbor samosprávy domu – správce domu je povinen zajistit, aby tento DŘ byl trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem uživatelům domu, pokud možno u hlavního vchodu do domu.

4. DŘ může být podle potřeby doplňován formou dodatků, které musí být projednány a schváleny Shromážděním vlastníků. Dodatek DŘ je nedílnou součástí a tvoří s ním nedělitelný celek.

Tento Domovní řád byl schválen na shromáždění 19.11.2015 nabývá účinnosti tímto dnem.

 

 

SAZEBNÍK SANKCÍ – SMLUVNÍCH POKUT

Společenství vlastníků pro dům Tolstého 1301/29, Ústí nad Labem

Stanovy společenství stanovují možnost udělení finanční sankce formou smluvní pokuty členovi společenství za neplnění povinností člena společenství vlastníků a zodpovědnost vlastníka jednotky za zajištění dodržování všech ustanovení stanov a domovního řádu všemi osobami, které užívají byty, společné prostory a zařízení, tj. pro vlastníky bytů, členy jejich domácností v domě, nájemníky a podnájemníky. Společenství vlastníků tímto dokumentem stanovuje částky sankcí pro jednotlivá porušení domovního řádu a stanov společenství. Při prvním porušení domovního řádu konkrétním vlastníkem je uplatněna sankce ve výši uvedené ve sloupci "první", při opakovaném nebo soustavném porušování stejného ustanovení domovního řádu je uplatněna částka uvedená ve sloupci "další", přičemž se za opakované nebo soustavné porušování považuje situace, kdy přes udělení sankce nedojde k nápravě ani ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení sankce vlastníkovi nebo když v době kratší než půl roku od posledního doručení oznámení sankce vlastníkovi dojde k novému porušení stejného ustanovení.

čl./odst./písm. porušená povinnost první další
2 / 3) / a)  řídit se pravidly pro užívání společných částí 500 Kč 1.000 Kč
2 / 3) / b)  řádně udržovat užívané prostory 500 Kč 1.000 Kč
2 / 3) / c)  zdržet se ohrožení, změny a poškození společných částí 500 Kč 1.000 Kč
2 / 3) / d)  nenarušovat práva jiných vlastníků jednotek 500 Kč 1.000 Kč
2 / 3) / f)  umožnit společenství kontrolu a manipulaci se zařízeními měřícími spotřebu 500 Kč 1.000 Kč
2 / 3) / g)  nebránit změnám společných částí uvnitř bytu 500 Kč 1.000 Kč
2 / 3) / h)  oznámit stavební úpravy v bytě a umožnit kontrolu  500 Kč 2.000 Kč
2 / 3) / i)  obstarat si souhlas společenství se zásahy do společných částí před jejich provedením 2.000 Kč 10.000 Kč
2 / 3) / j)  předat ověřenou PD společenství (družstvu) 500 Kč 2.000 Kč
2 / 3) / k)  umožnit vstup do bytu v souvislosti s havárií 500 Kč 2.000 Kč
2 / 3) / l)   sdělit kontakt na osobu,která umožní neprodlený vstup do bytu v pro případ havárie 200 Kč 400 Kč
2 / 3) / m)  oznámit nepřítomnost delší než 2 měsíce  200 Kč 400 Kč
2 / 5)  bez souhlasu společenství neprovádět změny zařízení jednotky, které mohou ovlivnit funkčnost tech. zař. domu 500 Kč 2.000 Kč
3 / 1)  užívat spol. části jen podle jejich určení 500 Kč 2.000 Kč
3 / 2)  umožnit zpřístupnění společných prostor výlučně užívaných uživatelem jednotky, ve kterých je hlavní uzávěr rozvodů v domě 500 Kč 2.000 Kč
3 / 3)  oznámit plánované uzavření a opětovné otevření domovních uzávěrů rozvodů 500 Kč 1.000 Kč
3 / 7)  zákaz umísťování předmětů do spol. prostor 500 Kč 1.000 Kč
3 / 8)   umísťovat předměty a provést úpravu povrchu domu pouze se souhlasem společenství 2.000 Kč 10.000 Kč
3 / 9)  nezasahovat do zařízení domovního telefonu 500 Kč 2.000 Kč
3 / 10)  zákaz větrání bytu do spol. prostor 500 Kč 1.000 Kč
3 / 11)  zákaz kouření a otevřeného ohně ve společných prostorech 1.000 Kč 2.000 Kč
4 / 1)  dodržování klidu a pořádku ve spol. prostorách 500 Kč 1.000 Kč
4 / 2)  zajišťování čištění chodníku před domem 200 Kč 500 Kč
4 / 6)   odkládat odpad pouze do sběrných nádob  200 Kč 500 Kč
4 / 7)  odstranit mimořádné znečištění spol. prostor 200 Kč 500 Kč
5 / 3)  uzamykání dveří do sklepních prostor 200 Kč 500 Kč
5 / 4)  dodržování bezpečnostních a požárních předpisů v celém suterénu budovy 200 Kč 500 Kč
5 / 6)  sklepní prostory větrat tak, aby nebylo umožněno vniknutí cizích osob a v zimě nepromrzly 200 Kč 500 Kč
5 / 7)  po opuštění sklepních prostor zhasínat světla 100 Kč 200 Kč
6 / 1)  neobtěžovat ostatní hlukem a pachem způsobeným domácími zvířaty 200 Kč 1.000 Kč
6 / 2)  zamezit volnému pobíhání domácích zvířat, nepřechovávat a nekrmit je ve spol. prostorech, odstranit případné znečištění 200 Kč 500 Kč
6 / 3)  nechovat zvířata nevhodná a nebezpečná 500 Kč 2.000 Kč
7 / 1)  označit zvonky a schránku jménem 200 Kč 500 Kč
7 / 2)  zdržet se zásahu do zvonkového panelu u vstupu do domu 200 Kč 500 Kč
7 / 4)  neumísťovat nic na vývěsku v domě bez svolení domovníka nebo výboru společenství 200 Kč 500 Kč
8 / 1)  neobtěžovat sousedy nadměrným hlukem 500 Kč 2.000 Kč
8 / 2)  dodržovat noční klid  500 Kč 2.000 Kč
8 / 3)  dodržovat dobu pro stavební a řemeslné práce 500 Kč 2.000 Kč
9 / 1)  zamezit pádům věcí z oken a lodžií, nic z nich nevyhazovat 200 Kč 1.000 Kč
9 / 2)  zamezit stékání vody z rostlin na oknech a lodžiích 200 Kč 500 Kč
9 / 3)  zamezit stékání vody z věcí sušených v oknech a na lodžiích 200 Kč 500 Kč
9 / 4)  zákaz otevřeného ohně a grilování na lodžiích 500 Kč 1.000 Kč
9 / 5)  neobtěžovat ostatní už. bytů kouřem a pachy 500 Kč 1.000 Kč
9 / 6)  bránit znečisťování domu ptačím trusem a vytváření ptačích hnízd na lodžiích a oknech 500 Kč 1.000 Kč

Tento sazebník byl schválen na (ustavujícím) shromáždění vlastníků konaném dne 19. 11. 2015

 

Kontakt

SVJ Tolstého 29 Ústí n/L

Ulice: Tolstého 1301/29
Město: Ústí nad Labem
PSČ 400 03

svj.29@svj29.cz

Statistiky

Online: 2
Celkem: 47582
Měsíc: 698
Den: 21